SIA “Dance Beat studio”
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 70.panta pirmo daļu un
Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1338
“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos” 6.punktu

Ievērojot MK (09.06.2020.) noteikumu Nr. 360 nosacījumus – būsim atbildīgi un ievērosim drošības pasākumus!

 1. Vispārīgie noteikumi.

SIA “Dance Beat studio” (turpmāk – Deju studija) iekšējās kārtības noteikumi nosaka dejotāju un viņu vecāku tiesības un pienākumus, vardarbības gadījumu risināšanas un strīdu izskatīšanas kārtību, kā arī bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt deju studijas dejotāju drošību un viņu tiesību ievērošanu, noteikt dejotāju un viņu vecāku tiesības un pienākumus, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

 1. Kārtība, kādā personas tiek iepazīstinātas ar iekšējās kārtības noteikumiem.

2.1. Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti un ir publiski brīvi pieejami Deju studijas mājas lapā internetā.

2.2. Jaunuzņemtie audzēkņi un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem, pirms audzēknis uzsāk apmeklēt deju studijas organizētās nodarbības un pasākumus. Audzēkņa vecāki (aizbildņi) iepazīšanos ar šiem noteikumiem apstiprina ar parakstu noslēdzot līgumu.

 1. Deju studijas audzēkņu iedalījums.

A – Augstas attīstības un intensitātes grupa;
B – Dejotāji ar pieredzi;
C – Jaunie dejotāji / dejotāji bez iepriekšējas sagatavotības dejā

1.grupa:  3 – 4 gadu vecums
2A grupa: 5 -7 gadu vecums
2B grupa: 5 – 6 gadu vecums
3A grupa: 8 – 10 gadu vecums
3B grupa: 7-10 gadu vecums
3C grupa: 7 – 9 gadu vecums
4A grupa: 10 – 12 gadu vecums
4B grupa: 10 – 13 gadu vecums
4C grupa: 10 – 12 gadu vecums
5A grupa: 13 – 14 gadu vecums
5B grupa: 12 – 13 gadu vecums
5C grupa:  9 – 12 gadu vecums
6A grupa: 14 – 18 gadu vecums
6B grupa: 13 – 16 gadu vecums
6C grupa: 13 – 18 gadu vecums

Dejotāju no vienas grupas uz otru pārceļ grupas skolotājs, kurš novērtē bērna gatavību pāriet citā grupā.

 1. Deju studijas darba organizācija.

4.1. Deju studija organizē deju nodarbības saskaņā ar tās mājas lapā pieejamo nodarbību grafiku laika periodā no 9.augusta līdz nākamā gada 22.jūnijam. Nodarbības notiek 3 – 4 reizes nedēļā. Skolēnu brīvlaika nedēļās deju nodarbības notiek kā meistarklases.

4.2. Vasaras periodā nodarbības deju studijā notiek pēc vasaras nodarbību plāna, kas tiek publicēts mājas lapā internetā. Jūlijā notiek OPEN UP vasaras deju nometnes atbilstoši dejotāju vecumam.

4.3. Gadījumos, kad notiek iepriekš plānotas vai neparedzētas izmaiņas nodarbību grafikā, dejotāji un viņu vecāki par to tiek brīdināti elektroniski Whatsapp formā.

4.4. Brīvdienās un valsts noteiktajās svētku dienās deju nodarbības nenotiek.

4.5. Deju studijas organizētajos koncertos un citos publiskos pasākumos var notikt filmēšana un fotografēšana, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos. Dance Beat telpās tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas materiāli tiek izmatoti vienīgi drošības vajadzībām.

4.6. Deju studijas dejotāju līdzdalība konkursos, koncertos un citos publiskos pasākumos notiek, ja dejotāji un viņu vecāki tam piekrituši mutvārdos vai elektroniski whatsapp. Informācija par pasākumiem vecākiem ir pieejama vismaz 2 nedēļas pirms to norises.

4.7. Deju studija organizē divus obligātos koncertus –  atskaites koncertu vecākiem decembra beigās un mācību gada noslēguma koncertu jūnija vidū. Piedalīšanās Deju studijas noteiktajās sacensībās A grupām ir obligāta. A grupas dalību sacensībās ņem vismaz 2 reizes gadā. B un C grupām dalība sacensībās notiek 1 – 2 gadā ar iespēju izvēlēties ņemt dalību.

 1. Dejotāju un viņu vecāku (aizbildņu) pienākumi:

5.1. Iesniegt nepieciešamos dokumentus un informāciju par sevi vai savu bērnu, par savu dzīvesvietu un sakaru līdzekļiem.

5.2. Ierasties uz nodarbībām savlaicīgi – vēlams, 10 minūtes pirms nodarbību sākuma. Godprātīgi pildīt deju skolotāja norādījumus un patvaļīgi nepamest nodarbību vietu.

5.3. Informēt par nodarbību kavējumiem, kā arī par nodomu pārtraukt nodarbību apmeklēšanu.

5.4. Uzņemties atbildību par savu bērnu drošību ārpus deju nodarbībām.

5.5. Saudzīgi, tīrīgi un kārtīgi izturēties pret Deju studijas telpām un inventāru. Atlīdzināt zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā.

5.6. Deju studijas telpās lietot maiņas apavus. Āra apavus novietot tam īpaši paredzētās vietās pie katras deju zāles.

5.7. Atrodoties deju studijas telpās, ievērot personīgo higiēnu.

5.8. Atrodoties deju studijas telpās, izslēgt mobilā telefona skaņu.

5.9. Ierasties uz nodarbību ar savu ūdens pudeli ar ūdeni, no kuras dzert nodarbību laikā. Neēst ģerbtuvēs. Līdzi paņemto ēdienu drīkst apēst koridorī.

5.10. Nesēdēt pie atvērtiem logiem uz palodzes. Nevērt logus vaļā bez skolotāja atļaujas.

5.11. Dance Beat ģērbtuvēs treniņtērpu uzglabāt tikai Dance Beat īpašos ar personvārdu apdrukātos sporta maisiņos.

 1. Apģērbs nodarbībās.

6.1. Meitenēm jābūt savāktiem matiem, izmantojot matu sprādzes, matadatas, stingras gumijas.

6.2. Uz klasikas nodarbībām obligāti jābūt kārtīgi pieglaustiem matiem (savāktiem „copītē”).

6.3. Nodarbībās jānoņem visas rotaslietas un pulksteņus.

6.4. Dejotājiem uz nodarbībām jāierodas atbilstošā treniņtērpā katrai nodarbībai.

6.4.1. Hip Hop deja – Dance Beat formas bikses, Dance Beat formas krekls, ziemas periodā Dance Beat formas jaka ar kapuci. Sporta, maiņas apavi. Mati savākti.

6.4.2. Laikmetīgā deja –  Dance Beat melnie leggingi, Dance Beat formas krekls,  zeķītes.

6.4.3. Klasiskā deja – ir OBLIGĀTI jābūt baleta čībiņām (tās var iegādāties veikalā VISS BALETAM Tērbatas iela 52), čībiņās ir ievilktas melnas zeķītes. Dance Beat melni leggingi, melns bodijs vai melns pieguļošs krekls, mati savākti copē un atsprausti ar sprādzēm.

 1. Dejotāju un viņu vecāku (aizbildņu) tiesības.

7.1. Apgūt dejas mākslu atbilstoši noradbību grafikā norādītajam dejas stilam (klasiskā deja, laikmetīgā deja, hip-hop, jazz deja, improvizācija u.c.) un konkrētā dejotāja prasmēm un spējām.

7.2. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem ikdienā un Deju studijas organizētajos pasākumos, aizsardzību no fiziskās un emocionālās vardarbības, kā arī psiholoģiski labvēlīgu vidi.

7.3. Uz vietas saglabāšanu deju grupā divus mēnešus, ja dejotājs par savu prombūtni ir informājis Deju studijas vadību un apmaksājis nodarbības atbilstoši noteiktajam.

7.4. Saņemt informāciju un konsultācijas no Deju studijas pedagogiem  ar deju nodarbībām un dejotāju fizisko sagatavotību un attīstību saistītos jautājumos.

7.5. Pretenziju un konfliktu gadījumā ar Deju studijas personālu vērsties pēc palīdzības pie Deju studijas valdes locekļa.

7.6. Visas Deju studijas telpās atstātās vai pazaudētās mantas tiek uzglabātas koridorī sarkanajos sēžamkrēslos līdz pusgada beigām un tad tiek atdotas labdarībai.

 1. Maksāšanas kārtība.

8.1. Dejotājam nodarbības neapmeklējot vai izlaižot nodarbības līdz pat pusmēnesim, nodarbību maksa netiek samazināta.

8.2. Ja dejotājs neierodas uz nodarbībām vienu mēnesi, viņam jāmaksā 50% no mēneša summas par vietas saglabāšanu grupā.

8.3. Ja dejotājs nav konkrētā grupā, tad par nodarbībām drīkst norēķināties, maksājot par reizēm, veicot pārskaitījumu uz bankas kontu.

8.4. Par nodarbībām jāmaksā par tekošo mēnesi līdz tekošā mēneša 10. datumam.

8.5. Maksājumi ir jāveic uz Deju studijas kontu, rekvizīti norādīti www.dancebeat.lv/kontakti.

 1. Deju pasākumi Latvijā.

9.1. Dalības maksa par dalību sacensībās ir no 5 – 20 EUR par dejotāju.

9.2. Autobusa izdevumi ir no 7 – 15 EUR, atkarībā no pilsētas un attāluma.

9.3. Uzstāšanās apģērbu izmaksas: plānotās izmaksas uz vienu konkursa apģērbu ir 30 – 40 EUR, iepriekš visu saskaņojot ar vecākiem. Apģērbi tiek uzglabāti Dance Beat uzstāšanās apģērbu garderobē. Apģērbi netiek doti uz mājām, jo katrs bērns tos novelkā citādāk un, kad nepieciešams dejot atkal ar šiem apģērbiem, tie vairs nav vienādā krāsā. Ja vecāks piekrīt šādai apģērbu uzglabāšanai, tad nākamajā uzstāšanās reizē, ja ir nepieciešams variēt ar apģērbu, tad aizdodam bez maksas kādas citas uzstāšanās drēbes, par ko nav klāt jāmaksā. Kad apģērbs grupas dejai vairs netiek izmantots, to drīkst saņemt atpakaļ (pēc pieredzes, apģērba izmantošanas laiks ir līdz 3 gadiem).

 1. Vardarbības gadījumu risināšanas un strīdu izskatīšanas kārtība.

10.1. Pamanot jebkādu fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu, katram Deju studijas dalībniekam, skolotājam vai skolotāja palīgam, kā arī gadījumos, kad iepriekš minētās personas neatrodas tuvumā, arī katram pilngadīgam dejotājam vai dejotāja vecākam ir pienākums novērst konkrēto vardarbības situāciju un aizrādīt personai, kura to izraisījusi.

10.2. Gadījumā, ja kāds no dejotājiem Deju studijā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, vai piedzīvo fizisku vai emocionālu vardarbību pret sevi, viņam ir tiesības pieprasīt, lai viņa grupas skolotājs šo situāciju novērš.

10.3. Gadījumā, ja kāds no izglītojamiem ar savu rīcību apdraud savu vai citu personu drošību, veselību, vai dzīvību, katram Deju studijas dalībniekam, skolotājam vai skolotāja palīgam, kā arī gadījumos, kad iepriekš minētās personas neatrodas tuvumā, arī katram pilngadīgam dejotājam vai dejotāja vecākam, ir pienākums par to informēt Deju studijas valdes locekli Uldi Zvirgzdiņu (telefons 26512031), kurš veic nepieciešamās darbības situācijas risināšanai (piesaista kompetentās iestādes, informē izglītojamā vecākus, piesaista speciālistus utml.).

10.4. Visi strīdi un domstarpības, kas radušās starp dejotājiem, vispirms risināmas, iesaistot attiecīgo deju skolotāju.

10.4. Ja deju skolotāja kompetencē nav atrisināt radušās domstarpības, tad pašam skolotājam ir pienākums iesaistīt strīda atrisināšanā Deju studijas valdes locekli Uldi Zvirgzdiņu (telefons 26512031).

10.5. Ja dejotājs vai viņa vecāks uzskata, ka deju skolotājs pilnībā vai daļēji nespēj atrisināt radušos konfliktu, viņiem ir tiesības personīgi vērsties pie Deju studijas valdes locekļa Ulda Zvirgzdiņa un lūgt rast risinājumu.

10.6. Ja radies konflikts starp dejotāju un deju skolotāju, par to nekavējoties informējams valdes loceklis Uldis Zvirgzdiņš, kurš cenšas rast situācijas risinājumu.

10.7. Ja Deju studijas valdes loceklis to uzskata par nepieciešamu strīda atrisināšanai, viņš uzaicina uz pārrunām strīdā iesaistīto dejotāju vecākus un mēģina atrisināt strīdu sarunu ceļā.

10.8. Ja strīda pamatā ir normatīvo aktu pārkāpums, Dejas studijas valdes loceklis par to ziņo atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm.

 1. Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

11.1. Deju studijas valdes locekļa, katra skolotāja, skolotāja palīga un Deju studijā nodarbinātā pienākums ir uzklausīt bērna mutvārdu sūdzību, un, atbilstoši kompetencei, to risināt.

11.2. Bērns var iesniegt sūdzību rakstveidā:

11.2.1. nododot rakstveida sūdzību Deju studijas valdes loceklim vai savam deju skolotājam Deju studijā;

11.2.2. nosūtot sūdzību elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@dancebeat.lv.

11.2.3. anonīmi, atstājot sūdzību Deju studijas “Dance Beat” pastkastītē pirmajā stāvā pie ārdurvīm.

11.3. Sūdzībā norādāms sūdzības iesniedzējs un tā kontaktinformācija (izņemot 11.2.3.apakšpunktā norādītajās sūdzībās), kā arī sūdzības apraksts.

11.3. Rakstveidā saņemtās sūdzības izskata Deju studijas valdes loceklis un nodrošina sūdzībā norādītās informācijas risināšanu.

11.4. Gadījumā, ja sūdzībā norādītā informācija saistīta ar likumpārkāpumu (tiesību aizskārumu, noziedzīgu nodarījumu utml.), Deju studijas valdes loceklis nepieciešamības gadījumā nodrošina kompetento iestāžu informēšanu par saņemto informāciju.

11.5. Deju studijas valdes loceklis, skolotājs, skolotāja palīgs un Deju studijā nodarbinātais ir tiesīgs atstāt sūdzību bez virzības, ja sūdzības saturs ir klaji aizskarošs, vai tā, objektīvi vērtējot, nav saprotama vai salasāma.

 1. Ugunsdrošība

12.1. Ugunsgrēka, sadūmojuma, avārijas vai citas bīstamas situācijas gadījumā nekavējoties atstāt Dance Beat studio telpas un ziņot pa tālruni 112.

12.2. Atskanot trauksmes signālam, nekavējoties pamest deju studijas telpas un pulcēties pagalmā pie strūklakas.

12.3. Patvaļīgi nedarbināt sildošās ierīces un neaiztikt elektroinstalācijas.

12.4. Par ugunsdrošību audzēkņus informē Dance Beat studio valdes loceklis mācību gada sākumā, grupu nodarbību laikā. Par šo noteikumu pārrunāšanas un ievērošanas faktu audzēkņi parakstās iekšējās kārtības žurnālā.

Paziņojums par personas datu apstrādi

Šis ir paziņojums par personas datu apstrādi, kuru veic: SIA “Dance Beat studio”, reģistrācijas Nr.40203205220, juridiskā adrese — Brīvības gatve 214S, Rīga, LV-1084, Latvija (turpmāk – Pārzinis). Ar šo informējam, ka nodarbības var tik filmētas vai fotogrāfētas.

Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats – Pārziņa leģitīmās intereses ievērojot Pārziņa intereses, kuras pamatā ir kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana un popularizēšana. Pārzinim ir tiesības apstrādāt datu subjekta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams un pietiekams norādītā nolūku īstenošanai

Atbalsītāji